Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd advies Mantelzorg

In het verlengde van ons advies betreffende mantelzorgbeleid in 2019 treft u hierbij een aanvullend ongevraagd advies. De Adviesraad betreurt in hoge mate dat er, naar onze mening, weinig is gedaan met ons toch zeker inhoudelijk sterk ongevraagd advies. Dit advies van 2019 gelieve u als hierbij ingelast te beschouwen en voegen wij hier ook als bijlage bij opdat wij een en ander onlosmakelijk van elkaar zien.

Wij vragen daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende punten:

  1. Cijfers ontleend aan informatie van www.mantelzorg.nl blijkt dat de overheid jaarlijks financiële middelen ter beschikking stelt voor mantelzorg ondersteuning.
  2. Volgens informatie van mantelzorg.nl kent Oss naar schatting in 2020, 27628 mantelzorgers van 15 jaar en ouder. Het grootste aantal van hen verricht langdurige zorg waarvan 4527 mantelzorgers langdurige intensieve zorg geven en 2514 van hen zich zwaar belast voelen. Toch een aantal om zeker beleidsmatig rekening mee te houden en er passend beleid op te ontwikkelen. Wij moeten daarbij constateren dat de bij ons meest recent bekende notitie over mantelzorg van de gemeente Oss dateert van 2016.
  3. Onduidelijk en onvoldoende zicht op de resultaten. In de samenleving wordt er door overheden veel nadruk gelegd om zorg te verlenen door mantelzorgers. Mantelzorgers staan onder grote druk en mantelzorg neemt het leven van mensen grotendeels over.
  4. Meer aandacht voor de mantelzorger. In het bijzonder voor de grote druk op de mantelzorger en de negatieve gevolgen van het bieden van mantelzorg zoals bijvoorbeeld eenzaamheid en het risico op hieruit voortvloeiende verdere problemen.

Reactie wethouder:

Bedankt voor uw ongevraagd advies. We hebben uw advies zorgvuldig gelezen. Deze antwoordbrief is in het verlengde van de eerder gestuurde antwoordbrief uit 2019.
Uw advies heeft u in vier aandachtspunten opgedeeld, namelijk Beleid, Mantelzorg steunpunt, Financiën en ONS Welzijn. Kortgezegd constateren wij dat u advies en aandachtspunten meegeeft, waarmee u meer aandacht vraagt voor mantelzorgers.
Hieronder geven we per aandachtspunt aan hoe we met uw advies omgaan.

Tot slot, begrijpen we dat u meer aandacht en ondersteuning vraagt voor mantelzorgers. Wij waarderen het ook dat u zich inzet op mantelzorg, maar op bepaalde punten verschillen wij van mening. Wij als gemeente zetten ons in voor mantelzorgers. Dit doen we op zichtbare en onzichtbare manieren. Voor ons als gemeente is het belangrijk dat mantelzorgers mantelzorg op een prettige manier kunnen geven. Het geven van mantelzorg doen mantelzorgers tenslotte uit hun eigen motivatie en liefde voor vrienden, familie, naasten en dierbaren. De gemeente hoeft naar ons inzien niet meteen betrokken te zijn op de voorgrond.

Advies 20220001

Reactie wethouder