Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Nibud Minima-effectenrapportage gemeente Oss 2022

In september 2022 heeft het college besloten om de inkomensgrens voor het Osse minimabeleid niet te verhogen. 

Deze beslissing is gebaseerd op de conclusies uit de Minima-effect-rapportage 2022 van het Nibud. De generieke verhoging past niet binnen de maatwerkaanpak die Oss voorstaat en de financiële consequenties en de consequenties voor de uitvoering (aanpassen regels en personeelstekorten) zijn te groot om een algemene verhoging in te voeren.

De ASD mist de concrete invulling van dit maatwerk. Het rapport geeft een theoretisch beeld van de werkelijkheid en mist de duiding vanuit de praktijk.

Daarom heeft de ASD, en dan met name de KennisKring Wias, dit advies uitgebracht.

In dit advies gaat de ASD o.a. in op de (on)bekendheid van de reeds bestaande regelingen bij de doelgroepen, en de toegankelijkheid daarvan bij het aanvragen. Verder wordt ingegaan op de energielasten, collectieve zorgverzekering en het mee kunnen doen van kinderen aan sportieve en culturele activiteiten. Ook wordt er advies gegeven over de sociale participatie en inkomenstoeslag voor ouderen.

Lees hier het gehele advies.