Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Handhavingskader Wmo

Op 21 maart 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Handhavingskader Wmo.

Door uw ambtenaar is op 11 maart 2019 in de Kenniskring Wmo het Regionaal Handhavingskader Wmo toegelicht. Dit gaf heel veel duidelijkheid over de visie en intentie van dit regionaal plan. We constateerden dat veel van ons bij de vorige versie gemaakte opmerkingen zijn verwerkt en tot een beter opgesteld Handhavingskader Wmo hebben geleid.

We zijn verheugd dat deze gezamenlijke inspanning tot een inhoudelijk beter resultaat heeft geleid en dat de toetsing op kwaliteit en de handhaving hiervan bij de zorgaanbieders beter is geregeld.

Wij willen een lans breken voor het meer betrekken van de cliënt bij de evaluatie van de zorg die hij/zij ontvangt. Daarnaast willen wij u aanmoedigen cliënten/gebruikers van zorg(aanbieders) anoniem met regelmaat te betrekken in de beoordelingen van de zorg.

Onze bemerkingen hebben vooral betrekking op het handhavingskarakter van het beleid. Dit is uiteraard pas goed te beoordelen nadat er geruime tijd ervaring is opgedaan met de kwaliteit van de zorg welke van zorgaanbieders verwacht mag worden. Wij stellen daarom voor dat we na enige maanden dit met uw ambtenaren evalueren. Wij zullen de uitkomsten zoals die voortkomen uit het Client Ervarings Onderzoek hierbij betrekken. Daarnaast willen wij graag inzicht gaan krijgen via welke andere kanalen bij de gemeente klachten over de kwaliteit van gecontracteerde zorg binnen komen en wat er mee gedaan wordt.

Advies ASD 20190004

Lees hier het advies
Lees de reactie