Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Meedoen begint bij de basis 2024 – 2028, aanpak laaggeletterdheid

De ASD is gevraagd advies te geven over het nieuwe plan “Meedoen begint bij de basis 2024-2028, aanpak Laaggeletterdheid”. Dit plan is een vervolg op het vorige en legt meer nadruk op leesvaardigheid bij kinderen en digitale inclusie. Bijna 12.000 inwoners van Oss hebben moeite met taal en/of rekenen, en veel ouderen missen digitale vaardigheden. De ASD waardeert de prestatie-indicatoren in het plan, maar adviseert om de lat soms hoger te leggen.

Belangrijkste punten van het advies:

 1. Missie en uitgangspunten: Bevestiging van het belang van de vijf basisvaardigheden, inclusief taal, digitalisering, financiën en sociale vaardigheden. Rekenen en digitale vaardigheden moeten duidelijker naar voren komen.
 2. Doelen en aandachtsgroepen: Ondersteuning van de doelen en belang van betrokkenheid van andere actoren zoals werkgevers.
 3. Acties van aanpak:
  • Bewustwording vergroten: Frequentie en bereik van trainingen voor eerstelijnsmedewerkers verhogen.
  • Jaarlijkse activiteiten: Focus meer op het Taalfestival dan op grootschalige bijeenkomsten om moeilijk bereikbare inwoners te betrekken.
  • Website en cursusaanbod: Zorgen voor breed toegankelijk cursusaanbod zonder lange wachttijden.
  • Werkgeversparticipatie: Meer druk op werkgevers om basisvaardigheden bij werknemers te stimuleren.

De ASD concludeert dat het beleidskader maatwerk en hulpmiddelen biedt voor laaggeletterde inwoners en hoopt dat de adviezen worden opgevolgd voor een groter bereik en effectiviteit.

Bekijk hier hele advies.