Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft haar advies over de Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 van het Nibud aan de gemeente aangeboden.

Bij dit advies zijn betrokken geweest de Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede & Schulden (KK-WIAS) en de Kenniskring Jeugd (KK-JEUGD).

Het rapport geeft een helder beeld over de inkomenspositie van de burgers, met daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.


De gemeente beschrijft in de informatienota aan de gemeenteraad al een aantal goede vervolgstappen. We geven in dit advies nog een aantal aanvullingen op deze vervolgstappen.

ASD 20180009

Lees hier het advies

Informatie nota MER

MER definitief

Begeleidende brief bij MER

Lees de reactie