Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies Regionaal beleidsplan Wmo 2020 – 2023

Op 31 januari 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023.

Verzocht werd uiterlijk 28 februari ons advies aan u te richten.

In ons vooroverleg met uw ambtenaar is het regionaal Beleidsplan in een paar conceptversies doorgesproken. Dit heeft geleid tot een versie, zoals die nu voor ons ligt, waarin we veel van door ons in het vooroverleg gemaakte opmerkingen verwerkt zien. We zijn verheugd dat deze gezamenlijke inspanning tot een inhoudelijk beter resultaat heeft geleid en dat de leesbaarheid voor de burgers is verbeterd.

Algemeen:

In ons advies willen we op een paar punten de beleidsnotitie nog toespitsen. Dit om de helderheid van de beleidsuitgangspunten te vergroten en voor de burger meer houvast te bieden wat men van de deelnemende gemeenten mag verwachten op het Wmo beleidsterrein.

Zoals gevraagd geven wij hierbij een advies af over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023. Separaat hiervan zullen wij een (ongevraagd) advies opstellen over de uitvoering van het beleid Wmo specifiek voor de gemeente Oss. Wij gaan er van uit dat deze in de vorm van Nadere Regels of een vergelijkbaar document per gemeente hun uitwerking krijgen.

Advies ASD 20190001