Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Advies vier Regionale Kaders Wmo B.N.O. 2024-2028

Op 12 januari 2023 ontvingen wij een adviesaanvraag op de vier Regionale Kaders Wmo B.N.O 2024-2028.

Op 26 januari hebben wij met de ambtenaren van de gemeente Oss een sessie georganiseerd waarbij zij een uitgebreide toelichting hebben gegeven op de beleidsstukken. Daarbij hebben we de gelegenheid gehad verdiepende vragen te stellen zodat we beter in staat zijn de adviesvraag hiermee te kunnen beantwoorden.

We willen onze complimenten uitspreken over de wijze waarop de ambtenaren van de gemeente Oss ons hebben bijgepraat. Maar nog meer hoe zij in de voorbereiding en uitwerking van de beleidsdocumenten eerder de door ons in diverse vooroverleggen en adviezen ingebrachte overwegingen hebben meegenomen.

We zien hierin de meerwaarde van de co-creatie waarbij wederzijds argumenten ter verbetering van het Wmo beleid in het belang van de meest kwetsbare burgers voor het voetlicht gebracht mogen worden.

We zullen in dit advies de vier onderscheiden Regionale kaders nader uitwerken en van advies voorzien.

De vier kaders die in het advies (zie hier) besproken worden:

  • Centrumregeling Wmo
  • Koersdocument inwoners met psychische kwetsbaarheid
  • Beleidskader Wmo 2024-2028
  • Regionaal Inkoopplan Wmo 2024-2028