ASD is Adviesraad Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein Oss?

Wat is een adviesraad eigenlijk? Wat betekent het voor de inwoners van Oss?

Laten we het stap voor stap uitleggen.

Een adviesraad adviseert. In dit geval het college van de gemeente Oss. Het college bestaat uit wethouders en de burgemeester. Zij voeren de besluiten van de gemeenteraad uit en de wetten en regelingen van het Rijk en de provincie.

Het sociaal domein is een gemeentelijk domein.

Welke gemeentelijke domeinen zijn er?

Een gemeente heeft 3 domeinen waar ze zich op moet richten:

Bestuur
Het bestuurlijke domein richt zich op bestuurlijke zaken. Zoals besturing, strategie en verantwoording.

Ruimte
Het ruimtelijke domein richt zich op de fysieke omgeving. Denk dan o.a. aan het beheer van de openbare ruimte en de afvalinzameling.

Sociaal
Het sociaal domein richt zich op de sociale kant van de maatschappij. Dit omvat heel wat aspecten zoals werk, inkomen, zorg, jeugd en inclusie.

Het sociaal domein

Bijna iedereen heeft te maken met het sociaal domein. Er zijn altijd levensgebeurtenissen die je direct raken en ervoor zorgen dat je (even) niet meer kunt deel nemen aan de maatschappij.

In het sociaal domein is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan mensen die het nodig hebben en dat zelf niet kunnen organiseren. Dit zijn taken op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet passend onderwijs. Deze taken worden vastgelegd in het te voeren beleid.

Beleid en uitvoering

Bij een beleid worden doelen vastgesteld. En hoe deze doelen gerealiseerd moeten worden. En dan ook nog binnen welke tijd dat dit gebeuren moet.

Bij het te vormen en te voeren beleid van de gemeente is de gemeente verplicht om vertegenwoordigers van de inwoners te betrekken in het beleidsproces. Zodat zij invloed kunnen uitoefenen op het beleidsproces. Deze vertegenwoordigers zitten in de Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

Beleid blijft mensenwerk. Het uitvoeren van beleid gaat daarom niet altijd vlekkeloos. 

De rol van de ASD

De Adviesraad Sociaal Domein Oss is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die als schakel fungeert tussen de inwoners en de gemeente. De vrijwilligers leggen hun oor te luister in hun netwerken en bezoeken actief bijeenkomsten van inwoners om te kijken wat er speelt. Zo ontvangen zij informatie over niet vlekkeloos uitgevoerde beleid. En over eventuele tekortkomingen binnen dat beleid.

Ongevraagd advies
Zijn er meerdere signalen over problemen in het uitgevoerde beleid van de gemeente? Dan geeft de Adviesraad de gemeente een ongevraagd advies. In dit advies wordt het probleem geschetst en mogelijke oplossingen aangedragen.

Gevraagd advies
De gemeente kan ook aan de Adviesraad raad vragen bij zaken waar zij graag informatie over willen hebben. Zodat zij een beter beleid kunnen opstellen. Dat is dan een gevraagd advies. De leden van de Adviesraad bevragen hun achterban en maken gebruik van hun eigen kennis om een goed en gedegen advies te kunnen geven.

Cocreatie
Doordat de ASD steeds vaker vroeger in het beleidsproces betrokken wordt, kunnen de adviezen al direct verwerkt worden in het te vormen beleid. Deze adviezen zijn dan niet formeel, maar worden tijdens vergaderingen over het te vormen beleid met de beleidsmedewerkers of contactambtenaren gegeven. Dit noemen we cocreatie. Het samen maken van beleid.

Dus terugkomend op de oorspronkelijke vraag:

Wat is een adviesraad eigenlijk? Wat betekent het voor de inwoners van Oss?

Wat doet de ASD?

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) verzamelt signalen vanuit haar achterban (inwoners, cliëntenraden, wijkraden, enz.) om de gemeente te adviseren in haar beleid op het gebied van het sociaal domein.

Wat betekent het voor de inwoners van Oss?

De ASD probeert het beleid mensvriendelijker te maken, meer in de geest van de wet dan de letter van de wet. De ASD signaleert tekortkomingen in het beleid en adviseert de gemeente hoe dit te verbeteren.

Wie zijn de leden van de ASD?

De ASD bestaat uit vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking met een warm hart en interesse voor het sociaal domein. Zij krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden.

De ASD is altijd op zoek naar vrijwilligers die met ons het verschil willen maken voor de mensen uit de gemeente Oss. Zodat de gemeente Oss meer leefbaarder wordt voor álle inwoners.

Wil je ook meedoen? Neem dan contact met ons op. Mail naar info@asd-oss.nl.