Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

Taken Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert, met ondersteuning en inbreng van Kenniskringen, het college van B en W over het beleid en de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en zorgt dat signalen uit de samenleving die relatie hebben met de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet de bestuurlijke agenda bereiken.

Deze adviezen kunnen betrekking hebben op:

  • De politiek-bestuurlijke agendering (vanuit de signaleringsfunctie)
  • De beleidsvoorbereiding
  • De beleidsuitvoering 
  • De beleidsevaluatie

Gevraagde en ongevraagde adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein kan, zowel op verzoek van het college van B en W als op eigen initiatief, advies uitbrengen. De Adviesraad Sociaal Domein kan ook direct aan de gemeenteraad verslag uitbrengen over haar werkzaamheden en/of advies.

De Adviesraad Sociaal Domein onthoudt zich van standpunten en advisering waar dit individuele gevallen betreft binnen de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De adviezen kunnen zich richten op alle beleidsmatige thema’s en onderwerpen die een directe of indirecte relatie hebben met de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Dat wil zeggen dat de advisering van de raad zich niet strikt beperkt tot het regime van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet maar zich ook kan richten op het succes en falen van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en relevante andere beleidsterreinen.

Vormen van advisering

De Adviesraad Sociaal Domein kiest zelf de vorm waarin een advies wordt uitgebracht. In beginsel zijn er drie vormen van advisering:

1. Onderzoeksadvies 

De Adviesraad Sociaal Domein voert onderzoek uit om meer systematisch knelpunten en ontwikkelingen in beeld te brengen om op basis daarvan schriftelijk te adviseren. Een dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd door zowel de Kenniskringen, gemeentelijke specialisten als externe deskundigen.

2. Expertadvies 

Een schriftelijk advies op basis van de eigen ervaring en inzichten binnen de Adviesraad Sociaal Domein en haar Kenniskringen.

3. Mondeling advies

In een gedachtewisseling met het college van B en W.

4. Mondeling overleg

Zowel de KennisKringen / Werkgroep, AV en het DB hebben veelvuldig overleg met de ambtenaren en wethouders. Gedurende dit overleg ontstaat er een co-creatie waardoor in de adviesaanvraag van de wethouders aan de ASD al veel adviezen van ons zijn meegenomen.

Missie en visie

Missie

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is er voor alle inwoners van Oss. Het is een onafhankelijke organisatie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over het beleid en de uitvoering op het sociaal domein aan de gemeente.

De gemeente wil een rechtvaardig sociaal beleid en een goede uitvoering daarvan. De ASD ondersteunt de gemeente en de burgers door het beleid en de uitvoering ervan nauwlettend te volgen en te beoordelen vanuit het uitgangspunt dat iedere burger gelijkwaardig is, gelijkwaardig behandeld moet worden en gelijke kansen moet krijgen. Dit is de missie van de ASD OSS.

Visie

De ASD bestaat uit (ervarings)deskundigen die midden in de Osse samenleving staan. Als adviesraad worden we door de gemeente vanwege onze deskundigheid betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid. We verzamelen signalen van de burgers en volgen de ontwikkelingen in de maatschappij.

Als er aanleiding voor is adviseren we de gemeente om nieuw beleid te ontwikkelen of bestaand beleid aan te scherpen. Ons uitgangspunt hierbij zijn de gewenste resultaten van het beleid. We dragen hierdoor bij aan een rechtvaardige regelgeving voor alle inwoners van Oss. Dit is de visie van de ASD OSS.