ANBI

Contactgegevens

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Oss

RSIN 852 067 100

Postbus 5, 5340 BA Oss

info@asd-oss.nl

Tel: (06) 2527 4240

ANBI

Sinds 1 januari 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss de ANBI status.

Doelstelling

Verschillende wetten hebben betrekking op het Sociaal Domein. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatie Wet, Jeugd Wet, Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg (Wkkgz) en eventueel toekomstige wetten.

De stichting stelt zich ten doel dat de belangen van burgers, cliënten en doelgroepen voldoende gewaarborgd worden in de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het door de gemeente Oss gevoerde beleid op het terrein van het Sociaal Domein.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het college van B&W van Oss hierover gevraagd en ongevraagd, vanuit een onafhankelijke positie, te adviseren én te signaleren over het Sociaal Domein.

Beleidsplan

Bestuur

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Beloningsbeleid

Vrijwilligersvergoeding

Jaarverslag

Jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2023

Jaarplan

Jaarplan 2024