KennisKring Jeugd

Een KennisKring ‘Jeugd’?

Sinds 1 januari 2015 is de Gemeente Oss net als alle andere Gemeenten in Nederland in het kader van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg aan kinderen, jongeren en hun verzorgers. Het beleid richt zich op de wenselijke of noodzakelijke ondersteuning van kinderen en jongeren in het gezin of de opvoedingsomgeving.

Wat is de taak van de KennisKring Jeugd?

De primaire taak van de ASD en specifiek van de KennisKring Jeugd is het college gevraagd en ongevraagd advies te geven op relevante thema’s die jeugd en jongeren raken.

De KennisKring Jeugd is (ervarings-) deskundig op het gebied van de Jeugdwet, de jeugdhulp, passend en inclusief onderwijs, het persoonsgebonden budget en leerlingenvervoer. Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Oss die te maken hebben met deze onderwerpen waarbij we ons vooral richten op het belang voor de opgroeiende jeugd binnen de gemeente.

De Jeugdwet geldt totdat kinderen en jeugdigen de leeftijd van 18 jaar bereiken, maar ook in de overdracht van zorg, hulp en ondersteuning op weg naar volwassenheid denkt de KennisKring mee over wenselijk beleid.

Naast de Jeugdwet is ook de Wet passend onderwijs een aandachtsgebied voor de KennisKring. In de Jeugdwet én de Wet passend onderwijs is bepaald dat gemeenten en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen een plan moeten maken waarin ze beschrijven hoe ze de jeugdhulp en het passend onderwijs willen organiseren. Beide partijen hebben de verplichting om deze plannen met elkaar te bespreken. De KennisKring Jeugd denkt mee over het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

De leden van de KennisKring; vrijwilligers

De KennisKring Jeugd bestaat uit vrijwilligers die zich betrokken voelen en zich willen inzetten voor de jeugdige inwoners (en hun ouder(s)/verzorger(s)) binnen de gemeente Oss. De leden zijn alle inwoners van Oss en veelal vanuit hun werkervaring betrokken bij onderwijs, jeugdhulp of op andere wijze actief in het sociale domein.

Geïnteresseerd?

Denk jij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de Kenniskring Jeugd en wil je je graag hiervoor inzetten? Dan ben je van harte welkom! We overleggen iedere maand over de thema’s die spelen, bespreken signalen die we ophalen uit de gemeenten en denken na over beleid en te geven adviezen aan de gemeente.

Wil je een keer aansluiten, neem contact op via mail info@asd-oss.nl voor meer informatie.

Voorzitter KennisKring Jeugd

Vacature