Gegeven adviezen - Adviesraad Sociaal Domein Oss

Ongevraagd Advies ‘Reikwijdte van Jeugdhulp’ m.b.t. deelgebied Dyslexie

De KennisKring waardeert enorm dat de gemeente Oss zich inspant om naast hetgeen landelijk hierover wordt vastgesteld, eigen uitgangspunten te formuleren. Daarbij onderschrijven we de stelling dat de meest kwetsbare jeugdigen de hulp moeten kunnen blijven krijgen die zij nodig hebben. Binnen de notitie reikwijdte wordt als mogelijke vervolgstap benoemd het inkrimpen van behandeling aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. De KennisKring Jeugd wil met name n.a.v. het gesprek met het dyslexieteam en vertegenwoordiging van het onderwijs, hierbij adviezen formuleren om inhouden te geven aan de uitvoering van dit voornemen.

Lees ons advies hier

Lees de reactie op ons advies