Samenstelling Algemene Vergadering

De Adviesraad bestaat uit ongeveer 40 vrijwilligers en worden vertegenwoordigd binnen de Algemene Vergadering (AV) door maximaal 9 leden inbegrepen een uit 3 personen bestaand dagelijks bestuur (DB), zijnde een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris/penningmeester. De AV stelt het Jaarplan en het Jaarverslag op. Het DB stelt de begroting op evenals de Jaarrekening en wordt goedgekeurd door de AV. Het toezicht op het financieel beheer wordt jaarlijks verzorgd door een kascommissie.

Bijeenkomsten

De AV vergadert minimaal eenmaal per maand of zoveel meer als nodig is. De vergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen beleidsrapportages en andere vergaderstukken opvragen via info@asd-oss.nl. Viermaal per jaar vindt overleg met college van B en W plaats.

Leden Adviesraad Sociaal Domein

De AV bestaat uit 7 vrijwilligers die op persoonlijke titel zijn benoemd door het college van B en W van de gemeente Oss. Een herbenoeming van maximaal vier jaar is mogelijk. Alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein ontvangen een (vaste) vergoeding voor deelname aan vergaderingen en voor onkosten.

De voorzitters van de KennisKringen/Werkgroep zijn automatisch lid van de AV. Het DB kan andere personen benoemen die een meerwaarde hebben voor de AV. Het DB wordt op persoonlijke titel benoemd door het college van B en W van de gemeente Oss.

Leden:

Voorzitter Dagelijks Bestuur: Jaap Kool

Vice voorzitter Dagelijks Bestuur: Marianne Dreese

Penningmeester, secretaris: Peter Moors

Voorzitter KennisKring Wias: Ad van Dooren

Voorzitter KennisKring Wmo: Mart van Wanrooij

Voorzitter KennisKring Jeugd: vacature

Voorzitter Werkgroep BTB: Eize Boonstra

Vice voorzitter Werkgroep BTB: Hasan Aktan

Ouderen: Herm Droog